Fond obligací

Fond obligací investuje prostředky do fondu, jehož majetek je sestaven z kvalitních likvidních obligací denominovaných v českých korunách s průměrnou splatností okolo 5 let.

Podkladovým aktivem je fond NN (L) International Czech Bond (ISIN: LU1086912398) ve výši 100 %.
Tento fond spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investováním do relativně snadno obchodovatelných dluhopisů denominovaných v českých korunách. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností. Je investováno do dluhopisů s atraktivní úrokovou sazbou, u kterých se předpokládá relativně nízké riziko platební neschopnosti a které jsou kotovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu. Do úvahy je brána také kvalita a různorodost emitentů a sektorů a také čas do splatnosti cenných papírů. V horizontu několika let je usilováno o překonání výkonnosti srovnávacího indexu 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index.

Fond je určen konzervativním investorům, kteří preferují nižší míru kolísání a jejichž cílem je především uchování hodnoty investice.
Minimální doporučený investiční horizont: 3 roky
Rizikový profil fondu: konzervativní

Moje ŽP