Fond světových akcií II

Fond světových akcií II investuje plně prostředky do fondu založeného na diverzifikovaném portfoliu akcií obchodovaných na trzích v České republice, Polsku a Maďarsku a dalších zemích střední a východní Evropy a také v EU a USA.

Podkladovými aktivy fondu světových akcií jsou z 1/3 fond NN (L) International Central European Equity (ISIN: LU1086912471, z 1/3 fond NN (L) European Equity (ISIN: LU0095084066) a z 1/3 fond NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (ISIN: LU0191250843).
Tyto fondy spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

NN (L) International Central European Equity (ISIN: LU1086912471)

Cílem tohoto fondu je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu investováním do akcií společností kótovaných a obchodovaných na burzách cenných papírů ve střední a východní Evropě, zejména v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku. Před investováním do akcií probíhá důkladná analýza základních dostupných informací o jednotlivých společnostech, aby bylo portfolio dobře diverzifikováno. V horizontu několika let je usilováno o překonání výkonnosti srovnávacího indexu Varšavy (WIG30) TR (45 %), Prahy (PX) TR (35 %), Budapešti (BUX) TR (10 %) a Bukurešti (BET) TR (10 %).
 
NN (L) European Equity (ISIN: LU0095084066)
Fond investuje do široké škály velkých a dobře situovaných společností v Evropě. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi a sektory. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost referenčního indexu MSCI Europe (Net). Cílem je identifikovat nejlepší investice na základě důkladné analýzy společností. Rozhodováno je na základě růstového potenciálu cen akcií společnosti, který je porovnáván se souvisejícími riziky. Používány jsou nástroje k minimalizaci rizik spojených s vývojem trhu a ekonomiky.

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (ISIN: LU0191250843)
Fond investuje zejména do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických. Využívány jsou modelové strategie sestavené ke zjištění atraktivity investice. Současná a historická data se analyzují tak, aby umožnila předpovídat výnosy a následně stanovit váhu akcií v portfoliu ve vztahu k pozici stejné akcie ve srovnávacím indexu S&P 500 NR při zohlednění souvisejících rizik a obchodních nákladů na každou akcii. Cílem je vytvořit portfolio, které maximalizuje výnosy a řídí riziko. V horizontu několika let je cílem překonat výkonnost
srovnávacího indexu S&P 500 NR (čistý výnos).

Fond je určen dynamickým investorům, jejichž cílem je zhodnocení majetku v dlouhodobém horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání hodnoty investice.
Minimální doporučený investiční horizont: 5 let
Rizikový profil fondu: dynamický

Moje ŽP