Růstový fond

Růstový fond investuje primárně prostředky do akcií, jejichž dividendový výnos je vyšší než tržní průměr. Strategie fondu se zaměřuje na akcie firem, které mají stabilní příjem ze své základní činnosti, ale zároveň mají nižší tržní cenu nebo jsou přehlíženy ostatními investory, případně na vyhledání nedoceněných akcií s příslibem růstu a se silnými fundamenty. Tento primární cíl je dále doplněn investicemi do růstových akcií sledujících světové trendy.

Podkladovým aktivem Růstového fondu jsou ze 30 % fond NN (L) Global Equity Opportunities (ISIN: LU1086911820) a ze 70 % fond NN (L) Global High Dividend (ISIN: LU1086911747).
Tyto fondy spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

NN (L) Global Equity Opportunities (ISIN: LU1086911820)
Fond investuje do společností, které sídlí, jsou kotovány nebo obchodovány po celém světě, včetně rozvíjejících se trhů. Portfolio je diverzifikováno napříč různými zeměmi a sektory. Cílem je zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností. Je zvažován růstový potenciál současné ceny akcií proti souvisejícím rizikům předtím, než akcii zahrneme do fondu. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Shanghai-Hong Kong Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Bez zajištění je snaha překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI AC World (Net). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož je používána strategie měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií je usilováno o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně.

NN (L) Global High Dividend (ISIN: LU1086911747)
Fond investuje do společností kotovaných na burzách cenných papírů po celém světě, s nadprůměrným dividendovým výnosem (dividenda je vyjádřená jako procentní podíl ceny akcie). Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi a obchodními sektory. Aktivní je snaha těžit z příležitostí, které trh poskytuje. Na základě důkladné analýzy je cílem vybírat ty nejslibnější akcie. Vybírány jsou společnosti se stabilními a relativně vysokými dividendami. Nakonec jsou vybrány ty akcie, u nichž je očekáváno, že nabídnou udržitelný dividendový výnos díky své finanční a obchodní síle. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Shanghai-Hong Kong Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Bez zajištění je snaha překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World (Net). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční index, jelikož je používána strategie měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je euro (EUR) a  tento fond může mít expozici vůči jiným měnám než euro. Zajištěním této třídy akcií je usilováno o výměnu základní měny dílčího fondu (EUR) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Expozice vůči jiným měnám než CZK v tomto dílčím fondu u této třídy akcií zůstává. Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně.

Fond je určen dynamickým investorům, jejichž cílem je zhodnocení majetku v dlouhodobém horizontu a kteří jsou ochotni akceptovat vyšší míru kolísání hodnoty investice.
Minimální doporučený investiční horizont: 5 let
Rizikový profil fondu: dynamický

Moje ŽP