Smíšený fond II

Smíšený fond II investuje cca 75 % prostředků do obligací denominovaných v českých korunách a 25 % prostředků do akcií obchodovaných na burzách v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy a také v EU a USA.

Podkladovými aktivy Smíšeného fondu II jsou ze 75 % fond NN (L) International Czech Bond (ISIN: LU1086912398) a z 25 % 1/3 fond NN (L) International Central European Equity (ISIN: LU1086912471), 1/3 fond NN (L) European Equity (ISIN: LU0095084066) a 1/3 fond NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (ISIN: LU0191250843).
Tyto fondy spravuje NN Investment Partners Luxembourg S.A.

NN (L) International Czech Bond (ISIN: LU1086912398)
Cílem tohoto fondu je realizovat dlouhodobý růst kapitálu investováním do relativně snadno obchodovatelných dluhopisů denominovaných v českých korunách. Patří sem dluhopisy emitované českou vládou, obcemi a firmami a také emise českých dceřiných firem mezinárodních společností. Investováno je do dluhopisů s atraktivní úrokovou sazbou, u kterých se předpokládá relativně nízké riziko platební neschopnosti a které jsou kotovány na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu. Do úvahy je brána také kvalita a různorodost emitentů a sektorů a také čas do splatnosti cenných papírů. V horizontu několika let je usilováno o překonání výkonnosti srovnávacího indexu 100% BofA Merrill Lynch Czech Governments Index.

NN (L) International Central European Equity (ISIN: LU1086912471)
Cílem tohoto fondu je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu investováním do akcií společností kótovaných a obchodovaných na burzách cenných papírů ve střední a východní Evropě, zejména v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku. Před investováním do akcií probíhá důkladná analýza základních dostupných informací o jednotlivých společnostech, aby bylo portfolio dobře diverzifikováno. V horizontu několika let je usilováno o překonání výkonnosti srovnávacího indexu Varšavy (WIG30) TR (45 %), Prahy (PX) TR (35 %), Budapešti (BUX) TR (10 %) a Bukurešti (BET) TR (10 %).

NN (L) European Equity (ISIN: LU0095084066)
Fond investuje do široké škály velkých a dobře situovaných společností v Evropě. Portfolio je diverzifikováno napříč zeměmi a sektory. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost referenčního indexu MSCI Europe (Net). Cílem je identifikovat nejlepší investice na základě důkladné analýzy společností. Rozhodováno je na základě růstového potenciálu cen akcií společnosti, který je porovnáván se souvisejícími riziky. Využívány jsou nástroje k minimalizaci rizik spojených s vývojem trhu a ekonomiky.

NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (ISIN: LU0191250843)
Fond investuje zejména do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných ve Spojených státech amerických. Využívány jsou modelové strategie sestavené ke zjištění atraktivity investice. Současná a historická data se analyzují tak, aby umožnila předpovídat výnosy a následně stanovit váhu akcií v portfoliu ve vztahu k pozici stejné akcie ve srovnávacím indexu S&P 500 NR při zohlednění souvisejících rizik a obchodních nákladů na každou akcii. Cílem je vytvořit portfolio, které maximalizuje výnosy a řídí riziko. V horizontu několika let je cílem překonat výkonnost srovnávacího indexu S&P 500 NR (čistý výnos).

Fond je určený pro konzervativnější až vyvážené investory, jejichž hlavním cílem je stabilní, dlouhodobé zhodnocení majetku.
Minimální doporučený investiční horizont: 5 let
Rizikový profil fondu: vyvážený

Moje ŽP