Jedním z úkolů životního pojištění je zabezpečit vás a vaše blízké pro případ nenadálé životní události. Množství rizik, která mohou ohrozit finanční stabilitu vaší rodiny je široké.

Přitom není nutné myslet hned na nejhorší.  Pojistná ochrana může mít nejrůznější charakter od pokrytí rizika smrti, invalidity a dalších závažných rizik až po drobnější pojistná krytí jako jsou dávky v pracovní neschopnosti, pobyt v nemocnici nebo drobné úrazy.

Posouzení, jaká konkrétní rizika by měla vaše pojistná smlouva obsahovat a jak vysoká má být vaše pojistná ochrana, je individuální. Optimální pojistnou ochranu vám dokáže namodelovat váš finanční poradce po důkladné analýze vaší současné situace a vašich potřeb do budoucnosti.

U nás si můžete vybrat z komplexní nabídky připojištění pro případ nejrůznějších životních situací:

Připojištění pro případ smrti

Nabízíme tyto varianty pojistné ochrany:

Smrt z jakékoli příčiny

Pojistnou událostí je smrt pojištěného v době trvání pojištění z jakékoli příčiny (nemoc i úraz). V rámci hlavního pojištění se vyplácí sjednaná pojistná částka nebo hodnota pojištění podle toho, která částka je vyšší. Nabízíme však i samostatné připojištění smrti jak na konstantní, tak také lineárně klesající pojistnou částku.

Připojištění smrti následkem úrazu

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v průběhu trvání pojištění a který do 3 let způsobí smrt pojištěného. Sjednaná pojistná částka zůstává konstantní po celou dobu trvání pojištění. Dobu trvání je možné nastavit individuálně, cena je shodná pro muže i ženy, není závislá na věku pojištěného a naopak ovlivňuje ji povolání a sportovní činnost pojištěného.

 

Připojištění pro případ invalidity

Nabízíme hned několik forem pojištění invalidity z důvodu nemoci či úrazu. Zákon rozlišuje tři stupně invalidity:

  • Invalidita 1. stupně - byl přiznán invalidní důchod 1. stupně a současně pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %
  • Invalidita 2. stupně - byl přiznán invalidní důchod 2. stupně a současně pokles pracovní schopnosti o 50 % až 69 %
  • Invalidita 3. stupně - byl přiznán invalidní důchod 3. stupně a současně pokles pracovní schopnosti o 70 % a více a současně pojištěný neprovozuje žádnou soustavnou výdělečnou činnost

Navíc pojišťujeme také invaliditu vyššího rozsahu (tzv. 4. stupeň) - tzn. že kromě invalidity byl pojištěnému přiznán příspěvek na péči pro stupeň závislosti III a více a současně pojištěný potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při nejméně sedmi úkonech péče o vlastní osobu.

Připojištění invalidity 3., 4. stupeň

Přiznáním invalidity 3. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události. V případě invalidity 4. stupně (stupeň závislosti III) je pojištěnému vyplaceno 200 % pojistné částky.

Invalidita 2. stupně

Připojištění je možné sjednat pouze jako připojištění k invaliditě 3., 4. stupně. Pojistná částka může být sjednána ve shodné výši anebo nižší.
Přiznáním invalidity 2. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události.

Invalidita 1. stupně

Připojištění je možné sjednat pouze jako připojištění k invaliditě 2. stupně.
Přiznáním invalidity 1. stupně vzniká nárok na výplatu pojistné částky platné k datu pojistné události. Pojistná částka může být ve výši až 50 % pojistné částky připojištění invalidity 2. stupně.

Zproštění od placení pojistného

Od přiznání invalidity 3. stupně přebírá pojišťovna za pojištěného povinnost platit pojistné, a to co po celou dobu trvání invalidity 3. stupně, nejdéle však do sjednaného konce připojištění.

 

Připojištění pro případ závažných onemocnění

Závažná onemocnění

V pojištění závažných onemocnění se zaměřujeme na čtyři nejzásadnější rizika - rakovinu, infarkt, mrtvici a roztroušenou sklerózu. Pro všechny tyto nemoci definujeme mírný, střední i extrémní rozsah. Tomu také odpovídá vyplacené procento pojistné částky ve výši 25 %, 50 % nebo 100 %. V případě infarktu se vyplácí vždy celá pojistná částka.

Závažné zdravotní následky

Nemocí existují tisíce, proto nikdy není možné definovat všechny. NN Blue proto nabízí pojištění přímo závažných zdravotních následků, které vás v případě nemocí či následkem úrazu mohou potkat. Týkají se například omezení mobility, rizikových operací nebo ztráty či omezení funkce končetin, očí, uší, atd. Pro jednotlivé následky jsou stanoveny procenta z pojistné částky (25 %, 50 % a 100 %)

Připojištění pro případ úrazu

Nabízíme tyto varianty pojistné ochrany:

Trvalé následky úrazu s progresí

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a který do 3 let od svého vzniku zanechá pojištěnému trvalé následky. NN Blue nabízí toto pojistné krytí od 1 % nebo 10 % poškození. Při pojistné události je vyplaceno plnění odpovídající výši procenta poškození (PP) ze sjednané pojistné částky platné k datu pojistné události. Pro závažnější následky úrazu se plnění díky progresi násobí. Maximální výše progresivního plnění je pětinásobek sjednané PČ při poškození 100 %. Dobu trvání je možné nastavit individuálně, cena je shodná pro muže i ženy, není závislá na věku pojištěného a naopak ovlivňuje ji povolání a sportovní činnost pojištěného.

Příklad progrese: Pojistné plnění za ztrátu pravé ruky při autonehodě (které odpovídá poškození ve výši 60 %) bude činit 150 % z pojistné částky, v případě pojistné částky 1 000 000 Kč tedy 1 500 000 Kč.

Denní odškodné při úrazu

Pojištění úrazu, ke kterému došlo v době trvání připojištění a jehož doba nezbytného léčení přesáhne 21 dní (respektive činí min. 7 dní u varianty PLUS) Při pojistné události je vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky násobené počtem dní léčby daného úrazu. Cena je shodná pro muže i ženy, není závislá na věku pojištěného a naopak ovlivňuje ji povolání a sportovní činnost pojištěného.

Příklad: Pojištění denního odškodného je sjednáno na pojistnou částku 300 Kč. Pojistné plnění za zlomenou stehenní kost (počet dní nezbytného léčení je stanoven na 91 dní) bude 27 300 Kč,v případě komplikované zlomeniny až 54 600 Kč.

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti

Pojistnou událostí je lékařsky potvrzená pracovní neschopnost, při které pojištěný nemůže vykonávat zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Za každý den pracovní neschopnosti (počínaje 29. dnem) je vyplacena denní dávka platná k datu pracovní neschopnosti. Maximální délka výplaty 52 týdnů.

Příklad: Pro 30letého muže stojí pojištění pracovní neschopnosti na pojistnou částku 400 Kč první rok pojištění měsíčně 148 Kč. Pojistné plnění při dlouhodobé pracovní neschopnosti (trvající 70 dní) při pojistné částce 400 Kč bude 16 800 Kč (výplata od 29. dne, tj. za 42 dní).

Připojištění pro případ hospitalizace

Pojistné plnění je vyplaceno při poskytnutí nemocniční lůžkové péče pojištěnému v důsledku nemoci nebo úrazu a to za každý den hospitalizace zpětně již od 2. dne.

Příklad: Pojistné plnění v případě hospitalizace trvající 10 dní bude při pojistné částce 400 Kč/den představovat 4000 Kč.

Pojistná událost
 

Chci ohlásit pojistnou událost

Kalkulačka pojistného

Chci vědět kolik to stojí

Klientský portál
Moje NN

Chci mít přehled a kontrolu

 

Moje ŽP