Připojištění denního odškodného za léčení úrazu dítěte s progresí (CDL2)

Připojištění denního odškodného za léčení úrazu dítěte s progresí poskytuje účinnou pojistnou ochranu, která je určena na krytí nákladů v souvislosti s vážnějšími úrazy dítěte, jako jsou vykloubení, zlomeniny, popáleniny a poranění nervů, smyslových nebo vnitřních orgánů. Celkem se jedná o 393 diagnózy zranění s připodobňováním, není-li dané zranění přímo uvedeno v pojistných podmínkách.

Pojistná událost

Nezbytné léčení tělesného poškození způsobeného úrazem za předpokladu, že je vyjmenováno v příloze pojistných podmínek nebo jej lze na základě posouzení lékaře pojišťovny k tam uvedenému tělesnému poškození připodobnit.

Pojistné plnění

Sjednaná denní dávka za počet dní uvedený u konkrétní diagnózy v pojistných podmínkách krát koeficient progrese. Ten se zvyšuje v závislosti na závažnosti úrazu. Například u úrazů se standardizovanou dobou léčení minimálně 170 dní zvýší plnění na 3násobek. Pokud si nezbytné léčení do 24 hodin od okamžiku úrazu vyžádá pobyt v nemocnici delší než 24 hodin, zvyšuje se po dobu hospitalizace denní dávka na dvojnásobek. Pokud v průběhu léčby úrazu dojde k jedné z komplikací uvedené v pojistných podmínkách a skutečná doba nezbytného léčení překročí počet dní léčení diagnózy, za kterou bylo poskytnuto pojistné plnění, bude za každý takový den navíc vyplacena sjednaná denní dávka, a to až do celkové doby léčení 365 dní.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP