Připojištění denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu (CNL1)

Připojištění denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu poskytuje účinnou pojistnou ochranu, která je určena na krytí drobných i větších úrazů, zejména hlavy, krku, hrudníku, břicha, horních a dolních končetin, ale i dalších částí těla – celkem 418 diagnóz. Pokud si nezbytné léčení do 24 hodin od okamžiku úrazu vyžádá pobyt v nemocnici delší než 24 hodin, zvyšuje se po dobu hospitalizace pojistné plnění na dvojnásobek. Součástí je i tzv. bonus za bezeškodní průběh, kdy za každý rok (s výjimkou prvního), ve kterém nebyl vůči pojišťovně uplatňován nárok na pojistné plnění z tohoto připojištění, poskytne pojišťovna ve prospěch pojistné smlouvy bonus za bezeškodní průběh ve výši 10 % pojistného zaplaceného za toto připojištění v uplynulém roce.  

Pojistná událost

Nezbytné léčení tělesného poškození způsobeného úrazem za předpokladu, že je vyjmenováno v příloze pojistných podmínek (vždy pod dohledem lékaře a trvající minimálně 8 po sobě následujících dní).

Pojistné plnění

Sjednaná denní dávka za každý den nezbytného léčení. Pokud si nezbytné léčení do 24 hodin od okamžiku úrazu vyžádá pobyt v nemocnici delší než 24 hodin, zvyšuje se po dobu hospitalizace denní dávka na dvojnásobek.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP