Připojištění závislosti dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu (CDI2)

Vážný úraz ale i pomalu postupující nemoc mohou způsobit, že se dítě stane závislým na péči jiné osoby, protože nedokáže samostatně vykonávat takové běžné činnosti a aktivity jako je např. oblékání, stravování, nedokáže se samo pohybovat, potřebuje pomoc s hygienou.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je závislost dítěte na péči jiné osoby způsobená nemocí nebo úrazem. Pojištění se vztahuje na případy, kdy je dítěti přiznán III. nebo IV. stupeň závislosti podle zákona o sociálních službách.

Pokud dítě není dlouhodobě schopné samostatně vykonávat 6 nebo 7 z níže uvedených činností, je mu přiznán III. stupeň závislosti na péči jiné osoby, pokud není dlouhodobě schopné samostatně vykonávat 8 nebo 9 z těchto činností, je mu přiznán dokonce IV. stupeň. Hodnotí se činnosti:

  • mobilita,
  • orientace,
  • komunikace,
  • stravování,
  • oblékání a obouvání,
  • tělesná hygiene,
  • výkon fyziologické potřeby,
  • péče o zdraví,
  • osobní aktivity.

Pojistné plnění

Pojistné plnění je poskytováno jednorázově ve výši sjednané pojistné částky.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP