Připojištění pro případ invalidity následkem nemoci nebo úrazu (CID6, CID7, CID8, CIDA, CIDB, CIDC)

V případě, že se stanete invalidním, ať už následkem nebo úrazu, je vždy ohrožena životní úroveň vás i vaší rodiny, a to z důvodu velkého poklesu příjmu. Často je tento pokles dlouhodobý, někdy i trvalý do konce života.

Připojištění invalidity je tak určeno zejména pro zajištění životní úrovně, jelikož při invalidním důchodu výrazně klesnou příjmy, ovšem na druhé straně se velmi zvyšují náklady, které jsou s tímto stavem spojené.

Pojistná událost

1., 2., nebo 3. stupeň invalidity. Invalidita pojištěného je pojistnou událostí pouze tehdy, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěného nastal pokles jeho pracovní schopnosti

  • nejméně o 35 % (max. však o 49 %) u invalidity 1. stupně,
  • nejméně o 50 % (max. však o 69 %) u invalidity 2. stupně,
  • nejméně o 70 % u invalidity 3. stupně

a invalidita je uznána příslušným orgánem sociální správy (ČSSZ).

 

Pojistné plnění

• Pojištěnému je jednorázově vyplacena aktuálně platná pojistná částka k datu vzniku pojistné události.
• V případě, že je pojištěnému přiznána invalidita 3. stupně z důvodu kvadruplegie nebo jde o terminální stav onemocnění, vyplatí pojišťovna o 50 % pojistné částky platné k datu pojistné události navíc.
• Po pojistné události připojištění invalidity zaniká. Zároveň automaticky zaniká i připojištění nižšího stupně, pokud bylo sjednáno.

Varianty sjednání

Připojištění invalidity je možné sjednat ve dvou variantách:

  1. Připojištění invalidity kryje 2., nebo 3. stupeň invalidity následkem nemoci nebo úrazu
  2. K připojištění invalidity, které kryje 2., nebo 3. stupeň lze možné ještě sjednat navíc připojištění invalidity, které kryje 1. stupeň invalidity následkem nemoci nebo úrazu

Obě varianty připojištění je možné sjednat jak s konstantní, tak klesající pojistnou částkou.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

 

Moje ŽP