Připojištění pro případ rakoviny dospělých s klesající pojistnou částkou (CZR5)

Připojištění pro případ rakoviny dospělých poskytuje účinnou pojistnou ochranu v případě, že Vás v průběhu života postihne toto závažné onemocnění.

Pojistná událost

Stanovení diagnózy rakoviny, terminální fáze rakoviny (s bonusem 50 % pojistné částky) a/nebo diagnózy tzv. rakoviny in situ. 

Pojistné plnění

Pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky nebo její části, a to v závislosti na typu diagnózy (procentuální hodnota pojistného plnění ve vztahu ke sjednané pojistné částce je uvedena v příloze pojistných podmínek).

Specifika:

Pojistná částka je u tohoto připojištění lineárně klesající a je tedy ke každému výročí snížena o 1/n sjednané pojistné částky, kde "n" představuje sjednanou pojistnou dobu v letech.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP