Připojištění pro případ invalidního důchodu následkem úrazu s výplatou renty (CUD3)

Připojištění pro případ invalidního důchodu následkem úrazu s výplatou renty poskytuje pojistnou ochranu pro případ invalidity 3. stupně způsobené úrazem a pojištěný se tak v těchto případech nemusí se obávat o snížení svého životního standardu. Pojistné plnění z tohoto připojištění je formou měsíční výplaty.   

Pojistná událost

3. stupeň invalidity následkem úrazu. Pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu musí být nejméně o 70 % + 3. stupeň invalidity musí být uznán v rámci posudku příslušného orgánu sociální zprávy (ČSSZ).

Pojistné plnění

Pojistné plnění ve formě renty, která se vyplácí v pravidelných měsíčních dávkách ve výši 1/12 pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události. Po zahájení výplaty renty se vždy k výročnímu dni počátku připojištění roční hodnota renty navýší o 5 % (z pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události).  Za určitých podmínek bude pojišťovna pokračovat s výplatou renty i po zániku tohoto připojištění až do dosažení věku 65 let pojištěného.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP