Připojištění pro případ pracovní neschopnosti (CPN3/CPN4)

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti zajišťuje finanční pomoc v případě, kdy pojištěný nemůže podle lékařského rozhodnutí žádným způsobem vykonávat a nevykonává své zaměstnání nebo svou samostatnou výdělečnou činnost. Součástí je i tzv. bonus za bezeškodní průběh, kdy za každý rok (s výjimkou prvního), ve kterém nebyl vůči pojišťovně uplatňován nárok na pojistné plnění z tohoto připojištění, poskytne pojišťovna ve prospěch pojistné smlouvy bonus za bezeškodní průběh ve výši 10 % pojistného zaplaceného za toto připojištění v uplynulém roce.

Pojistná událost

Lékařsky potvrzená pracovní neschopnost pojištěného (podmínkou je trvání pracovní neschopnosti minimálně 29 dní).

Pojistné plnění

Sjednaná denní dávka od 29. dne lékařem přiznané pracovní neschopnosti (max. však ve výši odpovídající skutečné ztrátě na výdělku pojištěného; tento limit neplatí, pokud sjednaná denní dávka nepřesahuje maximální sjednanou denní dávku stanovenou pojišťovnou, u které se příjem pojištěného nezkoumá). Maximální délka denní dávky je 52 týdnů.

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

Moje ŽP