Připojištění pro případ smrti následkem úrazu (0012)

Připojištěním pro případ smrti následkem úrazu se zvyšuje pojistné plnění pro případ smrti způsobené úrazem. Pokud k úrazu, jehož následkem pojištěný zemřel, došlo při dopravní nehodě auta, autobusu, vlaku, lodi, letadla, MHD, cyklistického kola nebo motorky a v době dopravní nehody se pojištěný nacházel v nebo na uvedeném dopravním prostředku účastnícím se dopravní nehody, případně se dopravní nehody účastnil jen jako chodec, zvyšuje se pojistné plnění o 100%. Nárok na bonus nevzniká pouze v případě, že pojištěný svým jednáním dopravní nehodu zavinil.

Pojistná událost

Smrt úrazem, za předpokladu, že k úmrtí došlo do 3 let od úrazu.

Pojistné plnění

Pojistná částka platná k datu pojistné události v případě smrti úrazem (+ 100% bonus v případě smrti při dopravní nehodě).

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 

Moje ŽP