Souhlas osobni udaje () Přidat do oblíbených

Vítejte na stránce pro klienty

Zaregistrujte se do klientského portálu a získejte kontrolu nad svojí smlouvou životního pojištění

Přihlásit se

Poučení o ochraně osobních údajů – NN Finance, s.r.o.

Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost správce: NN Finance, s.r.o., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 24265870, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197953 (dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce: poštovní adresa: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, email: , telefon klientské linky: 244 090 800.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
email: .

Účel zpracování osobních údajů: Nabízení obchodu a služeb na podkladě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl.6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Níže uvedené osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb, jež správce zprostředkovává na základě smlouvy o obchodním zastoupení. Zejména se jedná o produkty a služby obchodní společnosti NN Životní pojišťovna N. V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305, jako organizační složka společnosti: NN Životní pojišťovna N. V., se sídlem: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211, NN Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019, NN Investment Partners C.R., a.s., Bozděchova 344/2, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 25102869, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4519, DIRECT pojišťovna, a.s., se sídlem Brno, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, IČ: 250 73 958, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365, MONETA Money Bank, a.s., Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 14028, IČ: 25672720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5403, a Wüstenrot - stavební spořitelna a.s., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 47115289, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1714 (dále jen „obchodní partneři“). Aktuální seznam obchodních partnerů je k dispozici na www.nn.cz.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu);
 • kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa).

Poskytnutí osobních údajů pro uvedený účel není zákonným ani smluvním požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Udělíte-li však souhlas
se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat (viz sekce „Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?“).

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb však nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo jakékoliv právní účinky nebo se Vás jiným způsobem významně dotýkalo.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:
správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce nebo členy obchodní skupiny NN Group N. V. obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní
údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné
záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů:
Správce uloží osobní údaje na dobu do dosažení 80 let Vašeho věku.

Jaká máte práva související se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným
na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu
s následujícími informacemi o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby;
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů;
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo
z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, emailem na adresu dpo@nn.cz, faxem na tel: 257 473 555 nebo telefonicky na tel. klientské linky: 244 090 800.

Právo podat stížnost
Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov (Oddělení stížností),
e-mailem na adresu dpo@nn.cz, faxem na tel: 257 473 555, telefonicky na tel. klientské linky: 244 090 800, osobně v sídle správce, nebo pomocí formuláře na www.nn.cz. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Moje ŽP